Takhrij Hadith Kelebihan Bersiwak

 

السِّوَاكُ مُطَهِّرَةٌ لِلْفَمْ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ، وَمُجَلاَّةٌ لِلبَصَرِ

Maksudnya: “Bersiwak itu dapat menyucikan mulut, mendapat keredhaaan Tuhan dan menerangkan mata”. [1]

 

صَلاَةٌ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ صَلاَةً بِلاَ سِوَاكٍ

Maksudnya: “Satu solat dengan bersiwak itu lebih afdal (baik) daripada tujuh puluh solat tanpa bersiwak” [2]

Sumber Hadith:

Lihat juga Isma‘il bin Muhammad al-‘Ajluni al-Jarahi selepas ini al-‘Ajluni (1932M), “Kasyf al-Khafa’ wa Mazil al-Albas ‘amma Isytahara min al-Ahadith ‘ala Alsinah al-Nas”, Kaherah : Maktabah al-Qudsī, Harf al-Ṣād al-Muhmalah, hadith 1604, j.2, h.26.

 

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتَهُم بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَة

Maksudnya: “Jikalau tidak menjadi kesukaran kepada umatku nescaya aku menyuruh (dengan suruh wajib) mereka agar bersiwak setiap kali (sebelum) solat”. [3]

 


[1] Hadith riwayat al-Tabrani dalam al-Mu’jam al-Awsat. Lihat Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu al-Qasim al-Tabrani selepas ini al-Tabrani dalam al-Mu’jam al-Awsat. (1415H), “al-Mu‘jam al-Awsat” ditahqiqkan oleh Tariq bin ‘Aud Allah bin Muhammad dan ‘Abd al-Muhsin bin Ibrahim al-Husaini, Kaherah: Dar al-Haramain [hadith 7496], j.7, h.278. Lihat juga Jalal al-Din al-Suyuti (1954), al-Jami‘ al-Saghir fi Ahadith al-Basyir wa al-Nadhir, Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, fasal { في المحلى بأل من حرف السين}, hadith 4832 dan 4833, j.4. Terdapat juga hadith lain yang sama dan tidak menyebutkan matan (ومجلاة للبصر) seperti riwayat al-Nasa’i dalam Sunannya, Imam Ahmad dalam Musnadnya, Ibn Hibban dalam Sahihnya dan al-Hakim dalam al-Mustadrak daripada ‘Aisyah dan Ibn Majah dalam Sunannya daripada Abi Umamah. Hadith Sahih [al-Suyuti]

[2] Hadith riwayat Abu Ya‘la dalam Musnadnya dan al-Hakim dalam al-Mustadrak daripada ‘Aisyah dan riwayat al-Daylami dalam Musnad al-Firdaus daripada Abi Hurayrah. Lihat al-‘Ajluni al-Jarahi (1932), op.cit., hadith 1604, j.2, h.591 dan al-Muttaqi al-Hind (1985), opcit., Kitab al-Taharah, Bab al-Siwak, hadith 26181, j.9, h.314. Hadith Da`if [al-Albani]

[3] Hadith riwayat al-Bukhari, Abu Dawud, al-Tirmidhi, al-Nasa’i, dan Ibn Majah. Lihat al-Bukhari (1407H/1987M), op.cit., [Kitab al-Sawm, Bab { باب السواك الرطب واليابس للصائم}], j.2, h.682 dengan sedikit perbezaan pada matan { عند كل وضوء }], Abu Dawud (t.t), op.cit., [Kitab al-Taharah, Bab al-Siwak, Hadith 47], j.1, h.59, al-Tirmidhi (t.t),op.cit., [Abwab al-Taharah, Bab {باب ما جاء في السواك}, Hadith 22], j.1, h.34, al-Nasa’i (1406H/1986M), op.cit., [Kitab al-Taharah, Bab { باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم}, Hadith 7], j.1, h.12 dan Ibn Majah (t.t),op.cit., [Kitab al-Taharah wa Sunaniha, Bab al-Siwak], j.1, h.105. Lihat juga al-‘Iraqi (1987), ibid., Kitab al-Taharah, Hadith 295, j.1. h.293, sebuah hadith Muttafaq ‘Alaih daripada Abi Hurayrah r.a. Hadith Sahih [al-Albani]

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: